Herkes için tedavi

Tüm insanlar nerede yaşadıklarına bakılmaksızın, ekonomik zorluklar yaşamadan, etkin ve kaliteli sağlık hizmetlerine eşit olarak erişim hakkına sahiptir.

DÜNYA KANSER BİLDİRGESİ 2025 HEDEFLERİ

· Etkin, kapsamlı ve sürdürülebilir hasta odaklı kanser kontrol programları oluşturularak sağlık sistemleri güçlendirilecektir.

· Doğru kanser tanısı, kaliteli çok branşlı tedavi, rehabilitasyon, destekleyici ve palyatif tedavi, temel ilaçlar ve teknolojiye erişim iyileştirilecektir.

· Etkin ağrı kontrolü ve stresle baş etmeye yönelik hizmetler erişilebilir kılınacaktır.

BİRLİKTE ÇALIŞIRSAK ENGELLERİ AŞMAK İMKANSIZ DEĞİL:

· Kanserden korunma ve kanser tedavi hizmetlerini sunan sağlık sistemlerini güçlendirirsek

· Temel kanser ilaçları ve teknolojilerine erişimi iyileştirirsek

· Kanserin birey, aile ve ekonomi üzerindeki mali yükünü azaltırsak

ZORLUKLAR

· Bircok ülkede kısıtlı sağlık sistemleri ve sosyal güvenliğin olmaması kanser hizmetlerine erişimi zorlaştırmakta ve mali riski arttırmaktadır. Sıklıkla, duyarlı gurubu oluşturan kadınlar erken tanı ve tedaviye ulaşımda güçlük çekmekte, çocuk ve ergenler yaşam kurtaran ilaçlara erişememektedirler.

· Kaynakların sınırlı olduğu bölgelerde , aşı fiyatlarının yüksekliği ve yasal güçlükleride içeren bir dizi engeller temel kanser ilaç ve teknolojilerine erişimi engellemektedir. Tedavi amaçlı ya da ağrıya yönelik radyoterapiye erişimde büyük açıklar bulunmaktadır.

· Kanser, hasta ve yakınlarına büyük bir maddi yük getirmektedir. Kanserle ilişkili ölüm ve kalıcı özürlerin işgücüne etkisi ulusal ekonomiyi, üretkenliği ve kalkınmayı engellemektedir. Kanser maliyetinin 2030 yılında yıllık 458 milyar dolara yükseleceği beklenmektedir.

ENGELLERİ AŞMAK

KANSERDEN KORUNMA VE TEDAVİ HİZMETİNİ SUNAN SAĞLIK SİSTEMLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

· Kanser, tedavisi için tıbbın çeşitli dallarının birlikte çalışmasını gerektiren karmaşık bir hastalıktır. Ulusal Kanser Kontrol Programları, önleme , tanı ,erken teşhis , tedavi ve palyatif bakımı içeren altyapı ve multisidipliner kanser hizmetlerini kapsamalıdır.

· Kanser kontrol planları, hasta ve yakınlarının, duygusal , zihinsel ve bedensel iyiliğine etkin eden tüm faktörler yönelik psikososyal destek sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır.

· Kanser kontrol planları, etkin ve kaliteli kanser tedavi hizmetlerinin sağlanmasındaki anahtar zorlukları belirleyerek, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Bu hizmetler; en çok gereksinim duyulan uzman insan gücü, altyapı, yeterli mali kaynak ve araştırma odaklılığının sağlanması ve hastalar için uygulamaya geçirilmesidir.

TEMEL KANSER İLAÇLARINA VE TEKNOLOJİLERİNE HERKESİN ULAŞABİLMESİ

· Uygun fiyatlarla kanser tedavisine erişimin iyileştirilmesi 2015 sonrası kalkınma planlarında öncelikli olarak yer almalıdır.

· Ulusal kanser kontrol planları - Dünya Sağlık Örgütünün temel ilaçlar listesi rehber alınarak - eğitim, ilaçların tedariki, geri ödemesi ve kanıta dayalı ulusal kılavuzların hazırlanmasına yönelik kullanılmak üzere temel ilaçlar listesini planlarına dahil etmelidir.

· Ulusal yetkililer mevcut sağlık bütçelerinde kanser ilaçlarının sağlanması ve kullanılmasında etkin bir sistemi oluşturacak, erişimi kolaylaştıracak mekanizmaları göz önünde bulundurmalıdır.

· Yeterli ve desteklenen insan gücüne yatırım öncelikli olmalıdır.

· Yüksek gelirli ülkelerde radyoterapinin kanser tedavisinde maliyet etkin bir yöntem olduğu gösterilmiştir . Gelişmekte olan ülkelerden de benzer sonuçlar gelmektedir.

· Modern radyoterapinin faydalarının artırılması için politika yapıcıların, sağlık çalışanlarının, hasta ve yakınlarının farkındalığının arttırılması gerekmektedir.

KANSERİN BİREYE, AİLESİNE VE EKONOMİYE MALİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI

· Evrensel sağlık sigortası ve diğer sosyal güvenlik önlemleri kanser hizmetlerine erişimdeki kabul edilemez eksikliklerin giderilmesinde önemli bir oynayabilir.

· Evrensel sağlık sigortasının düşük ve orta gelirli ülkelerdeki uygulanabilirliği, Afrika ve Asyadaki dokuz düşük ve düşük-orta gelirli ülkelerde gösterilmiştir.

· Daha da önemlisi , evrensel sağlık sigortası sadece sağlık odaklı olması nedeni ile küresel kanser ve bulaşıcı olmayan hastalık yükünün hedef alınmasında tek başına yeterli olmayacaktır. 2015 sonrası planlar, bireylerin her yaşta ve yaşamlarının her döneminde sağlık ve refahlarını en üst düzeyde tutmasını etkileyecek sosyal, ekonomik, politik, çevresel ve kültürel faktörleri ele almalıdır.

ZORLUKLARI AŞABİLİRİZ, YETERKİ…

· Yeni , patentli ve pahalı kanser ilaçlarına erişim, bireylerde dikkate alınarak ulusal kanser kontrol planlarında belirlenen önceliklere göre göz önünde bulundurulursa.

· Radyoterapinin kaliteli kanser tedavisinin kritik bir unsurudur. Tek başına ya da cerrahi ve/veya kemoterapi ile birlikte kullanıldığında hastalığı iyileştirebilmektedir.

· Devletler küresel bir hedef olarak kabul edilen, temel ilaç ve teknolojilere %80 oranında erişimin sağlanması için harekete geçmelidir.

· Evrensel sağlık sigortası ödeme gücüne göre değil, gereksinimin karşılanmasıma göre kaliteli temel sağlık hizmetlerine erişimin artırmak ve eşitliği sağlamak için bir taahhüttür.

Yeni hazırlanacak olan küresel kalkınma planlarının amaç ve hedefleri evrensel sağlık sigortasını da kapsamalı, eşitlik ve sağlığı yaşamın tüm dönemlerinde en üst düzeye çıkarılması gereken bir insan hakkı olarak kabul etmelidir.Herkes için tedavi