Efsane 4

EFSANE 4- KANSER TEDAVİSİNE HAKKIM YOK

GERÇEK: Her insan kanıtlanmış, etkin kanser tedavilerine eşit şekilde erişim hakkına sahiptir.

KANSER TEDAVİSİNE ERİŞİM BİR SOSYAL ADALET KONUSUDUR
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde Birçok kanser türünde kanser tedavi sonuçları açısından eşitsizlik vardır.
Kanıt

 • Gelişmekte olan ülke insanları, hastalıkları  gelişmiş ülkelerde tedavi edilebilir düzeyde olduğu halde, acı çekmekte ve ölmektedir, bunun nedenleri farkında olmamak, kaynak yetersizliği ve kaliteli kanser merkezlerinin ulaşamamaktır.
 • Cinsiyet ayrımcılığı, kaynaklar, kültürel nedenler ve birinci basamakta yetersiz yatırımlar kadınların kanserden korunma ve erken tanı programları gibi temel kanser hizmetlerine erişimini engellemektedir.
 • Her yıl rahim ağzı (serviks) kanseri nedeniyle hayatını kaybeden 275.000 kadın hastanın % 85’i gelişmekte olan ülkelerdendir.
 • Her yıl yeni tanı konulan 160.000 çocukluk kanserinin  %70’den fazlasının etkin tedaviye ulaşamadığı bilinmektedir. Kabul edilmemesi gereken sonuç, iyileşme hızlarının gelişmiş ülkelerde %90’lar civarında iken, düşük ve orta gelir düzeyindeki bazı ülkelerde %10’larda kalmasıdır.
 • Yoksul toplumlar, pahalı kanser ilaçları ve tedavilerini genellikle bu maliyeti cebinden ödemek zorunda kalmakta ve daha da yoksullaşmaktadırlar.

KÜRESEL SAVUNMA MESAJI
Kanser sadece bir sağlık sorunu değildir. Sosyal, ekonomik ve insan haklarını içine alan bir konudur ve kapsayıcı, eşit gelişmeye önemli bir engeldir. Eşitsizlik derinleşmekte, sosyal ve çevresel faktörler, kanserin yükü bir çok düşük-orta gelir düzeyindeki ülkede dibe vuran halk kesimlerini daha da fakirleştirmekte ve ulusal ekonomileri tehdit etmektedir.
KALİTELİ, ETKİN VE ÖDEYEBİLECEKLERİ KANSER HİZMETLERİNE ERİŞİM BÜTÜN İNSANLARIN HAKKIDIR.
Bütün insanlar, ayrım yapılmaksızın, gereksinim duydukları sağlık hizmetlerine, güvenilir, ödeyebilecekleri, etkin  ilaca ve teknolojiye erişebilmelidir.


“En yüksek sağlık standardına ulaşmak her insanın temel hakkıdır”
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Kanıt

 • Çoğu durumda, en büyük ve en kabul edilemez eksiklik, uygun palyatif tedavi ve  ağrı tedavisi imkanlarının olmamasıdır.
 • Tedavi için bir temel ilaç listesinin oluşturulması çocuklar dahil hastaların %90’ından fazlasında ağrıyı kesmede etkin olacaktır. Birçok ülkede uygun ağrı tedavisine erişim sınırlı ya da yok düzeyindedir.
 • Kanser hizmetlerine erişimdeki eşitsizlik sosyo-ekonomik durumla yakın ilişkili olup,  yoksulların pahalı kanser ilaçalarına erişimini engellemekte, uzak mesafelerin kaliteli merkezlere ulaşılmasını engellemesi gibi başka durumları da ortaya çıkartmaktadır.
 • Meslek, cinsiyet, etnik köken ve özellikle eğitim kanser riskleriyle ilişkilidir. Örneğin, kaynaklarla ilişkili olmaksızın yetersiz beslenme, tütün kullanımı, tütün dumanına maruz kalma, alkol gibi.
 • Pek çok ülkede, ülkenin maddi kaynaklarından bağımsız olarak, sağlık güvencesi olmaması ve diğer engeller insanların temel sağlık hizmetlerine erişimini engellemektedir.
 • Her insanın  ekonomik zorlukla karşılaşmadan sağlık hizmetlerine erişebilmesinin güvenceye alındığı genel sağlık güvencesi, sürdürülebilir kalkınmanın ve yoksulluğun azaltılmasının

temel unsurudur ve kanser tedavi sonuçlarındaki eşitsizliklerin giderilmesine yönelik tüm çabaların da ana unsurudur.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) göre, bir hükümetin vatandaşlarının sağlığını geliştirme konusundaki kararlılığının en önemli göstergesi genel sağlık güvencesidir.

KÜRESEL SAVUNMA MESAJI
Ulusal kanser kontrol planı kapsamında maliyet-etkin girişimler, birinci basamak sağlık merkezlerinde kanser hakkında bilgi ve eğitime erişim ile erken tanı, karşılanabilir kaliteli sağlık hizmetleri, aşılar ve teknolojiler arasında dengeli dağılmalıdır.

Genel sağlık güvencesini de kapsayan  sosyal önlemler, bütün bireyler ve ailelerin sağlık hizmetlerine ve kanserin önlenmesi ve kontrolüne yönelik hizmetlere tam erişiminin güvenceye alınması için esastır.

Efsane 4